Raad van Toezicht/directie model
Panama Pictures hanteert sinds 2009 het Raad van Toezicht/directie model waarbij het bestuurlijk proces in handen van de tweehoofdige directie ligt. De Raad heeft een betrokken en pro-actieve houding naar bestuur/directie en bewaakt en adviseert het bestuurlijk proces. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directieleden (artistiek en zakelijk) zijn in dienst van de stichting. Het gezelschap onderschrijft en hanteert de principes van de Governance Code Cultuur.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezichthoudend proces. Het toezichthoudend proces moet waarborgen dat het bestuurlijk proces goed verloopt en dat de instelling opereert conform haar doelstelling.
Verantwoording directie
Verantwoording wordt afgelegd over de plannen, de activiteiten en de financiën van de instelling door het bestuur/directie. De verantwoording wordt afgelegd aan de interne organisatie, maar ook aan externe partijen zoals samenwerkingspartners, subsidiënten en publiek. De directie voorziet de raad tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.
Werkwijze/structuur
Raad van toezicht en bestuur/directie komen bij elkaar met een vaste agenda die naast het toezicht houden ook een relatie heeft met de voorbereidingen van de verantwoordingen naar de subsidienten. Hiervoor worden 4 vergaderingen per jaar bijeen geroepen. Uiteraard kan afgeweken worden van dit schema zodra er urgente ontwikkelingen zijn. Per vergadering moeten minimaal twee raadsleden aanwezig zijn. Alle bijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd door een notulist.
Benoemingsperiode
De benoemingsperiode voor Raad van Toezichtsleden is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming (maximaal twee keer).

Rooster van aftreden
Naam                             Aantreden          Aftreden
Marc Jonkers                Maart 2015          2020
Warren van Hoof         Maart 2015         2020
Paul Cornelissen          Augustus 2019    2024
Patrick Cramers           Augustus 2019    2024

Huidige Raad van Toezicht
Marc Jonkers – Voorzitter
Marc heeft een brede kennis en jaren ervaring in de podiumkunstensector en zet zijn netwerk in. Ook behartigt hij waar nodig de belangen van Panama Pictures. Het is iemand die affiniteit heeft met het werkgebied (DANS &CIRCUS) van Panama Pictures. Een strategisch denker die de toekomst van het gezelschap goed in het vizier houdt.

Warren van Hoof –  www.donderwerk.nl
Warren heeft financiële en juridische kennis met affiniteit voor het (podium) kunstenveld. Treedt namens de Raad van Toezicht in contact met de accountant/boekhouder voor goedkeuren financiële stukken zoals de jaarrekening of verantwoording/verslaglegging van de verkregen subsidies.

Simone Kramer www.c-mone.nl
Simone is afkomstig uit de advieswereld, met expertise op gebied van Communicatie en Kunst & Cultuur. Een bestuurder die kunst en cultuur verbindt met andere sectoren en die gericht is op innovatie o.a. nieuwe partnerships.

Vacant 
Iemand die veel affiniteit heeft met kunst en cultuur en die zo mogelijk een verbinding heeft met  het bedrijfsleven. Iemand die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in het (podium)kunstenveld met name richting speelcircuit (theaters en festivals) in binnen- en buitenland en die vertrouwd is met de onderwerpen en dilemma’s die daar spelen.